Navigation


RSS: НовиниКонтрол по редовността на пътниците в МГТ в София

30.11.2012 15:58 Транспорт / Масов градски транспорт Калин

 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ НА НЕРЕДОВНИ ПЪТНИЦИ
(съгласно изискванията на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с Масовия градски транспорт на територията на Столична община)

Чл. 35. (1) Столичния общински съвет възлага на Управителя на "Център за градска мобилност" ЕООД и Изпълнителния директор на "Метрополитен" ЕАД да определят длъжностните лица от двете дружества, които да осъществяват контрола по редовността на пътниците в обществения транспорт. Длъжностните лица - контрольори по редовността на пътниците, се легитимират със служебни документи по образци, утвърдени от Управителя на "Център за градска мобилност" ЕООД или съответно от Изпълнителния директор на "Метрополитен" ЕАД.

(2) (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване без редовен превозен документ, пътникът закупува билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се валидира от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.

(3) (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване с нетаксувана валидна абонаментна карта на електронен носител в трамваите и тролейбусите, пътникът заплаща билет за нетаксуван пътник с Електронна карта на стойност съответстваща на цената на билета за еднократно пътуване.

(4) (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) При ползване на нередовен превозен документ по чл. 33 и чл. 34 пътникът закупува билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се валидира от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.

(5) (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) За всяка единица подлежаща на таксуване, но нетаксуван багаж, пътникът закупува билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се валидира от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.

Чл. 36. (1) (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009; изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) При отказ на пътника да закупи билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците или билет за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител, за всяко от тези нарушения, от длъжностното лице по контрола на пътника се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), за което се заставя от длъжностното лице да слезе на първата спирка по маршрута на превозното средство. Нередовният документ на хартиен носител се изземва и се предава в съответните служби на "Център за градска мобилност" ЕООД и "Метрополитен" ЕАД. Нередовният превозен документ на електронен носител се блокира до заплащане стойността на билет, продаван от контрольор по редовността на пътниците.

(2) (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) При пътуване с подправен превозен документ или блокиран превозен документ, нередовният пътник се заставя да слезе от превозното средство на първата спирка по маршрута и му се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН. Подправеният нередовен или блокиран превозен документ се изземва и се предава в съответните служби на „Център за градска мобилност" ЕООД и „Метрополитен" ЕАД.

(3) Длъжностните лица - контрольори по редовността на пътниците, определени от Управителя на "Център за градска мобилност" ЕООД и Изпълнителния директор на "Метрополитен" ЕАД, съставят актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение според предоставените им с тази Наредба правомощия.

(4) Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения посочени в чл. 36, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 35, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата кметът на СО или определен от него заместник кмет издават наказателни постановления.

(5) Образуването на административно-наказателни производства, съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, определянето на обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН.

(6) Глобата по наказателното постановление се определя в размер на:

1. За нарушенията посочени в чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата - 70,00 лв.

2. За нарушенията посочени в чл. 36, ал. 2 от Наредбата - 100,00 лв.

3. За нарушенията по чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Наредбата -10,00 лв.

Чл. 37. (1) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да разбират същността и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.

(2) (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили. За целта се изготвя констативен протокол, въз основа на който на единия от родителите, попечителите или настойниците се съставя акт за административно нарушение по реда на ЗАНН.

Чл. 38. Управителят на "Център за градска мобилност" ЕООД и изпълнителният директор на "Метрополитен" ЕАД имат право да наемат на договорни начала от Столична дирекция "Полиция" полицейски служители от сержантския състав за контрол и опазване на обществения ред при проверки по редовността на пътниците в превозните средства.

Чл. 39. (1) (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) За неспазване на реда в превозните средства, установен с настоящата Наредба, нарушителите закупуват билет за еднократно пътуване , продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се валидира от контрольора.

(2) За повреди на превозните средства и съоръжения, констатирани от контролните органи на превозвача, на "Център за градска мобилност" ЕООД, на "Метрополитен" ЕАД, на СО, на Министерство на вътрешните работи, на Министерство на транспорта, се съставя констативен протокол. В протокола се посочват данните на причинителя на повредата, вида на повредата, мястото, деня и часа на извършването й. Същият се подписва от контролния орган и причинителя на повредата.

(3) При отказ на причинителя да подпише констативния протокол, същият се удостоверява с подписа на контролния орган и един свидетел.

(4) Възмездяването на стойността на повредата се извършва по съдебен ред, освен ако лицето-причинител заплати доброволно същата.

Чл. 40. Служителите на дирекция „Транспорт" при СО, "Център за градска мобилност" ЕООД и общинските транспортни дружества (Приложение № 4) осъществяват контрол във връзка с изпълнение на служебните си задължения в превозните средства и обектите на обществения транспорт, като се легитимират с личния си служебен пропуск.


Отличителни знаци, задължително представяни от контрольора при проверка на редовността на пътниците и униформите са следните:

 

Контрольорът трябва да е запознат с Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община. Той трябва да познава маршрутите на всички линии, обслужващи територията на Столична община.

http://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/tarifa-i-prevozni-dokumenti/50/kontrol


Транспорт

Автогари в София
Аерогари в София
Ж.П. гари в София
Информация за велосипедния транспорт
Информация за допълнителните маршрутни линии
Информация за таксиметровия транспорт
Масов градски транспорт в София


Контрол по редовността на пътниците
Популярни направления с разстояния и цени
Превозни документи
Таксиметрови компании и тарифи
Цени на превозните документи


Профил

Влезете във форума, за да видите профила си.

Реклама


Времето